EMC информациjа

Потребна е особена претпазливост кај Медицинската Електрична Опрема во врска со EMC (електромагнетска компатибилност) и треба да е инсталирана и ставена во употреба според информацијата на EMC обезбедена во преносната и мобилната опрема за комуникација во прилог.

Преносната и мобилната (радио-фреквентна) RF комуникациска опрема (на пр. мобилните телефони) можат да влијаат на Медицинската Електрична Опрема.

Користењето на други дополнителни делови и кабли освен оние кои се прецизирани може да резултира со зголемени емитувања и намален имунитет на уредот

Упатство и декларација од произведувачот – електромагнетни емитувања

Уредот е наменет за користење во електромагнетна средина која е наведена подолу.

Клиентот или корисникот на уредот треба да се осигура дека се користи во таква средина.

Emissions test Compliance Electromagnetic environment – guidance
РФ емисии

CISPR 11

Група 1 Уредот користи РФ енергија само за внатрешна функција.

Затоа неговата РФ емисија е многу ниска

и не е очекувано да предизвика интерференија

на ел.опрема во близината

РФ емитувања CISPR 11 Класа A Уредот е поволен за користење во сите услови, вклучувајќи ги и домашните, и оние директно поврзани со приклучоци во јавната нискоенергетска мрежа која ги снабдува зградите за домашни цели.
Harmonic emissions

IEC 61000-3-2

Класа A
Voltage fluctuations/flicker

emissions IEC 61000-3-3

Усогласен

Препорачано растојание на одвоеност меѓу преносна и мобилна РФ комуникациска опрема и уредот

Уредот е наменет за користење во електромагнетна средина во која се контролирани радиусните РФ нарушувања. Клиентот или корисникот на уредот може да спречи електромагнетни нарушувања со одржување на минимум растојание меѓу преносната и мобилната РФ комуникациска опрема (емитувачи) и уредот како што е препорачано подолу, според максималната излезна моќ на комуникациската опрема

Процентуална максимална излезна моќ на предавателот

W

Растојанија според фреквенцијата на предавател

m

150 kHz дo 80 MHz

d = 1.2 P

80 MHz дo 800 MHz

d = 1.2 P

800 MHz дo 2.5 GHz

d = 2.3 P

0.01

0.12

0.12

0.23

0.1

0.38

0.38

0.73

1

1.2

1.2

2.3

10

3.8

3.8

7.3

100

12

12

23

За предавателите со максимална излезна моќ кои не се наведени погорe, препорачаното растојание d во метри (m) може да се процени со помош на равенката применета на фреквенцијата на предавателот, каде p е максималната излезна моќ која произлегува од предавателот во вати (W) според произведувачот на предавателот.

Забелешка 1 На 80 MHz и 800 MHz, се применува растојанието за повисок фреквенциски досег.

Забелешка 2 Насоките може да не се применливи во сите ситуации. Eлектромагнетското ширење е погодено од апсорпцијата и рефлексијата од конструкции, предмети и луѓе.

Упатство и декларација на произведувачот – електромагнетска заштита

Уредот е наменет за користење во електромагнетна средина наведена подолу. Клиентот или корисникот на уредот треба да се осигура дека се користи во таква средина.

Заштита

тест

IEC 60601

ниво на тест

Усогласеност

ниво

Електромагнетна средина-упатство
Пренесувана РФ

IEC 61000-4-6

Зрачена РФ

IEC 61000-4-3

3 V rms

150 kHz до 80 MHz

3 V/m

80 MHz до 2,5 GHz

3 V rms

3 V/m

Преносната и мобилната РФ Комуникациска опрема би требало да се користи не поблиско до некој дел од уредот, вклучувајќи ги и каблите од препорачаното растојание пресметано од равенката применлива на фреквенцијата на предавателот.

Препорачано растојание:

d = 1.2√P
d = 1.2 √P 80 MHz to 800 MHz
d = 2.3√P 800 MHz to 2,5 GHz

каде P е максималната излезна моќ на предавателот во вати (W) според произведувачот на произведувачот, а d е препорачаното растојание во метри (m).

Силите на полето од фиксни РФ предаватели, како што е определено од истражувањето на електромагнетски меcта, a треба да е помало од нивото на усогласеност на секој досег на фреквенцијата.b

Може да дојде до интерференција во близината на опремата обележана со следниот симбол:

Забелешка 1 На 80 MHz и 800 MHz, се применува растојанието за повисок фреквенциски досег.

Забелешка 2 Насоките може да не се применливи во сите ситуации. Eлектромагнетското ширење е погодено од апсорпцијата и рефлексијата од конструкции, предмети и луѓе.

  1. Силите на полиња од фиксни предаватели, како базни станици за радио (мобилни/безжични) телефони и радио станици, аматерски радија, AM and FM радио дифузери и TV дифузери не може теоретски прецизно да се предвидат. За да се процени електромагнетската средина заради фискни РФ предаватели, треба да се земе в предвит електромагнетско испитување на локацијата. Ако силата на мереното поле на локацијата каде уредот се користи го надмине применливото РФ ниво на усогласеност, уредот треба да се набљудува за да се потврди нормалното работење. Доколку се забележи ненормално работење, неопходни се дополнителни мерки, како реориентација и преместување на единицата.
  2. Во фреквентен досег од 150 kHz дo 80 MHz, силите на полето треба да се помали од 3 V/m.

Упатство и декларација на произведувачот– електромагнетска отпорност

Уредот е наменет за користење во електромагнетска средина наведена подолу. Клиентот или корисникот на уредот треба да се осигура дека се користи во таква средина.

Заштита

тест

IEC 60601

ниво на тест

ниво на применливост Електромагнетска

средина – упатство

Електростатично

празнење (ESD)

IEC 61000-4-2

± 6 kV

контакт

± 8 kV

воздух

± 6 kV

контакт

± 8 kV

воздух

Подовите треба да се дрвени бетонски или од керамички плочки. Ако подовите се покриени со синтетички материјал, релативната влажност треба да е најмалку 30%.
Електрично брзо

краткотрјно/прскање

IEC 61000-4-4

± 2 kV

линии на снабдув.

± 1 kV

за влезни/излезни линии

± 2 kV

линии на снабдув.

± 1 kV

за влезни/излезни

линии

Квалитетот на еднонасочната ел.енергија треба да биде од типично комерцијално или болничко опкружување
Избивање

IEC 61000-4-5

± 1 kV

линија до линија

±2 kV

линија до земја

± 1 kV

линија до линија

±2 kV

линија до земја

Квалитетот на еднонасоч. ел. енергија треба да е од типична комерцијално или болничко опкружување.
Пад на напон, куси прекини нестабилност на волтажата кај снабдувањето со енергија на влезните линии

IEC 61000-4-11

< 5% UT

(> 95% длабоко во UT) за 0.5 циклус

40% UT

(60% длабоко во UT) за 5 циклуси

70% UT

(30% длабоко во UT) за 25 циклуси

< 5% UT

(> 95% длабоко во UT) за 5 s

< 5% UT

(> 95% длабоко во UT) за 0.5 циклус

40% UT

(60% длабоко во UT) за 5 циклуси

70% UT

(30% длабоко во UT) за 25 циклуси

< 5% UT

(> 95% длабоко во UT) за 5 s

Квалитетот на еднонасоч. ел.енергија треба да е типична за комерцијална и болничка средина. Ако на корисникот на уредот му е потребно континуирано оперирарирање во тек на
прекинна еднонасочната ел.енерг. се препорачува уредот да биде вклучен во непрекинат снабдувач со ел.енергија или акумулатор.
Фреквенција на моќ

(50/60 Hz)

магнетско поле

IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m Моќноста на фреквенцијата на магнетните полиња треба да е со карактеритстики и локација на типична комерцијална или болничка средина.

Забелешка: UT е волтажата на еднонасочната ел.енергијаe пред примената на тестираното ниво.