EMC Информация

При използване на Електронно Медицински уреди тряба да се вземат специални предпазни мерки относно електромагнитните емисии. Електронното медицинско оборудване трябва да се инсталира и използва съгласно инструкциите, и информацията в настоящия документ

Портативните и мобилни радиочестотни уреди (примерно мобилни телефони), могат да повлияят на медицинските уреди.

Използването на аксесоари и кабели, различни от препоръчаните от производителя, могат да доведат до повишени емисии или да намалят устойчивостта на уреда.

Ръководство и декларация на производителя – електромагнитни емисии

Уредът, произведен от А&D е предназначен за използване в електромагнитна среда, описана по-долу.
Потребителя трябва да се увери, че уреда се използва в такава среда, преди употреба.

Тест за лъчения Съгласно:

Електромагнитна среда – ръководство

Радиочестотни емисии

CISPR 11

Група 1 A&D уредът използва радиочестотна енергия само за вътрешните си функции. Поради тази причина радиочестотните емисии са много ниски и не е вероятно да предизвикат смущения в електронни уреди наблизо.
Радиочестотни емисии

CISPR 11

Клас A Уредът на A&D е подходящ за употреба във всякакви мрежи, включително местни и свързани с обществената ниско-волтова мрежа за домашна употреба
Хармонични емисии

IEC 61000-3-2

Клас A
Колебания в напрежението/емисиите

IEC 610003-3

Съответства

Препоръчително разстояние между устройството на A&D и други портативни и мобилни радиочестотни уреди

Уредът е предназначен за употреба в електомагнитна среда, в която излъчваните радиочестотни смущения са контролирани. Потребителят може да предотврати електромагнитни смущения, поддържайки минимална дистанция между портативното и мобилно радиочестотно оборудване (предаватели) и устройството на A&D, както е препоръчано по-долу, в съответсвие с максималната изходяща мощност на комуникационното оборудване.

Максимална изходяща мощност на предавателя

W

Дистанция в зависимост от честотата на предавателя

m

150 kHz до 80 MHz

d = 1.2 P

80 MHz до 800 MHz

d = 1.2 P

800 MHz до 2.5 GHz

d = 2.3 P

0.01

0.12

0.12

0.23

0.1

0.38

0.38

0.73

1

1.2

1.2

2.3

10

3.8

3.8

7.3

100

12

12

23

За предаватели настроени на максимална изходна мощност, които не са споменати по-горе, препоръчителната дистанция в метри (m), може да се определи като се използва уравнението приложимо с честотата на предавателя, където (p) е максималната изходна мощност на предавателя във ватове(W) според производствените спецификации на производителя.

Бележка 1 При 80 MHz и 800 MHz, се прилага обхвата за по-висока честота.

Бележка 2 Тези указания може да не са приложими във всички ситуации. Разпространението на електромагнитните вълни се влияе от поглъщането и отразяването от постройки, обекти и хора.

Ръководство и декларация на производителя – електромагнитен имунитет

Уредът, произведен от А&D е предназначен за използване в електромагнитна среда описана, по-долу.

Тест за имунитет IEC 60601 тестови нива Ниво на съвместимост Електромагнитна среда – Ръководство:
Радиочестотна проводимост IEC 61000-4-6

Излъчена радиочестота IEC 61000-4-3

3 V rms

150 kHz до 80 MHz

3 V/m

80 MHz до 2,5 GHz

3 V rms

3 V/m

Портативно и мобилно радиочестотно комуникационно оборудване трябва да се използва не по-близо, от препоръчителната дистанция, до която и да е част на уреда на A&D, включително кабелите, от препоръчителната дистанция, изчислена от уравнението важащо за честотата на предавателя.

Препоръчителна дистанция за разделение:

d = 1.2√P
d = 1.2 √P 80 MHz to 800 MHz
d = 2.3√P 800 MHz to 2,5 GHz

където (P ) е максималната изходяща мощност на предавателя във ватове (W), според прозводствените характеристики и (d) е препоръчителната дистанция в метри. (m).

Силата на полетата от фиксирани радиочестотни предаватели, a , трябва да бъдат по-малки от съвместимото ниво във всеки честотен обхват.b

Може да се появят смущения в близост до оборудване, маркирано със следния символ:

Бележка 1 При 80 MHz и 800 MHz, се прилага обхвата за по-висока честота.

Бележка 2 Тези насоки, може да не са приложими във всякакви ситуации. Разпространението на електромагнитните вълни се влияе от поглъщането и отражението от сгради, предмети и хора.

  1. Силата на полетата от фиксирани предаватели, като например базови радиостанции (клетъчни/безжични) телефони и мобилни наземни радиостанции, аматьорско радио, AM и FM радио предаване и телевизионно предаване не могат да бъдат предсказани теоретично с точност. За оценка на електромагнитната среда, резултат от фиксирани радиопредаватели, трябва да се извърши измерване на излъчванията на място. Ако измерената сила на силовото поле на мястото, в което се използва уредът на A&D, надхвърля необходимото ниво на съответствие на радиочестотите описано по-горе, устройството на A&D, трябва да се провери за нормално функциониране. Ако устройството не функционира нормално, може да се наложат допълнителни действия, като преориентиране или преместване на устройството.
  2. Силата на полетата трябва да бъдат под 3 V/mq при честотен обхват от 150 kHz to 80 MHz,

Упътване и декларация на производителя – електромагнитен имунитет

Уредът, произведен от А&D е предназначен за използване в електромагнитна среда, описана по-долу. Потребителя трябва да се увери, че уреда се използва в такава среда, преди употреба.

Тест за имунитет: IEC 60601
Тест ниво:
Ниво на съвместимост: Електромагнитна среда – насоки:
Електростатичен заряд (ESD)
IEC 61000-4-2
± 6 kV
при контакт± 8 kV
въздух
± 6 kV
при контакт± 8 kV
въздух
Подовете трябва да са дървени, циментови или покрити с керамични плочки. Ако подовете са покрити със синтетични материали, относителната влажност трябва да е поне 30%.
Бързи електрически преходни процеси/импулси

IEC 61000-4-4

± 2 kV
за енергозахранващи линии± 1 kV
за входящи/изходящи линии
± 2 kV
за енергозахранващи линии± 1 kV
за входящи/изходящи линии
Главното захранване трябва да бъде както в типично потребителска или болнична среда.
Скок

IEC 61000-4-5

± 1 kV
диференциялен  вид±2 kV
нормален вид
± 1 kV
диференциялен  вид±2 kV
нормален вид
Главното захранване трябва да бъде както в типично потребителска или болнична среда.
Падове на напрежението, кратки прекъсвания и промени на напрежението.
IEC 61000-4-11
< 5% UT
(> 95% потапяне UT)
за 0.5 цикъл40% UT
(60% потапяне UT)
за 5 цикъла

70% UT
(30% потапяне UT)
за 25 цикъла

< 5% UT
(> 95% потапяне UT)
за 5 с

< 5% UT
(> 95% потапяне UT)
за 0.5 цикъл40% UT
(60% потапяне UT)
за 5 цикъла

70% UT
(30% потапяне UT)
за 25 цикъла

< 5% UT
(> 95% потапяне UT)
за 5 с

Главното захранване трябва да бъде както в типично потребителска или болнична среда. Ако потребителя на апарата на A&D изисква продължително използване, при прекъсвания и смущения в мрежата, препоръчително е уреда да се захранва от батерия или непрекъсващ източник.
Честоти на тока
(50/60 Hz)
Магнитно поле
IEC 61000-4-8
3 A/m 3 A/m Енергийното магнитно поле трябва да бъде както в типично търговска или болнична среда.

Бележка: UT е главното напрежение при прав ток (AC) преди определянето на тестовото ниво.